Kategori: Certifiering

Miljöarbetet fortsätter

Scan AB har bedrivit ett systematiskt miljöarbete i många år. Detta innebär att vi har miljöcertifierat alla anläggningar enligt ISO 14001 och att vi reglebundet följer upp hur arbetet utvecklas. Man kan sammanfattningsvis säga att alla kurvor pekar åt rätt håll. Vi förbättrar oss inom alla de områden som vi identifierat som av betydelse ur […]

Läs mer

Oanmälda inspektioner på gårdarna.

Som jag tidigare bloggat om kommer hela slakteibranchen införa ett system med oberoende tredjepartscertifiering av grisgårdarna. Systemet sätts nu i drift och de första certifieringarna på gårdsnivå kommer att göras i mars 2010. Systemet kommer att komplettera samhällets övriga kontroller av de djurhållande gårdarna och skall ses som branchens eget verktyg för att säkra djuromsorgen. För att […]

Läs mer

Scan arbetar aktivt med de egna stallarna.

För såväl djuromsorg som köttkvalitet är det av högsta vikt att djuren har det så bra det går både under transport och den tid de tillbringar i stallet vid våra anläggningar. Vi arbetar därför ständigt med att förbättra miljön i våra stallar. Till exempel har vi bytt ut det tidigare betonggolvet mot fjädrande gummimattor i […]

Läs mer

Tredjepartcertifiering av grisgårdar.

Som säkert alla vet så kommer hela branschen att införa en gemensam och oberoende tredjepartcerifiering av de gårdar som skall leverera grisar för slakterierna. Certifieringen bidrar, tillsammans med andra kontrollåtgärder, att säkra standarden på gårdarna. Att kontrollerna utförs av en oberoende tredje part garanterar att inga ovidkommande hänsyn tas i bedömningen utan att man strikt […]

Läs mer