HK Scan, Omega 3+ pork, mainoskuva. Location: Sweden. PHOTO: Roni Lehti.

Framtiden för den svenska biogasen

Sveriges satsningar på biogas har genom åren visat bredden av de samhällsnyttor som biogasproduktionen ger, exempelvis jobb på landsbygden, omhändertagande av avfall, minskad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi, innovationer, en bättre havsmiljö och gödsel till ekologiskt jordbruk. Dessa samhällsnyttor är nu hotade på grund av EU-ländernas olika stödsystem som gör att den biogas som importeras till Sverige har ett betydligt lägre pris än den biogas som produceras i Sverige.

Svenskt gödsel kan omvandlas till 3 TWh biogas, med den energin skulle vi kunna lysa upp 75 % av alla Sveriges hushåll. Dessutom ger det en klimatminskning som motsvarar 2 % av Sveriges totala utsläpp då utsläppen av metan och lustgas minskar från gödselhantering, och räknar man dessutom med att biogasen ersätter fossila bränslen så blir minskningen den dubbla, 4 % av Sveriges utsläpp.

”Vi på HKScan arbetar aktivt med att minska vår klimatpåverkan. Ett led i detta har varit att koppla in biogas till en av våra produktionsanläggningar och vi kommer att ansluta en till anläggning och på så sätt skapa cirkulära kretslopp”, berättar Vera Söderberg, hållbarhetschef för HKScan.

Biogas vid anläggning i Skara har minskat HKScans utsläpp med 1200 ton CO2e eller 77 % av utsläppen från ångpannorna. Investeringen att koppla in biogas till HKScan i Kristianstad beräknas minska utsläppen med 3200 ton CO2 årligen, vilket är en minskning med -83 % jämfört med nuvarande klimatpåverkan från befintliga ångpannor på platsen. Sammanslaget står det för ca 24 % av våra utsläpp.

”Både i Skara och Kristianstad har kommunerna och HKScan sett till den totala klimatnyttan, genom att kommunen säljer biogas till oss och istället bränner flis sänks både HKScans och kommunens klimatpåverkan. Vi ser att samverkan mellan industri, lantbruk och biogasproducenter är mycket gynnsam. Genom att blanda biogasmaterial av olika slag får vi den bästa mixen för biogasproduktion och det förenklar när det gäller att hitta kunder för avsättning”, fortsätter Vera Söderberg.

För att bevara den svenska biogasen behöver den inhemska produktionen ges rimliga villkor i konkurrens med biogas producerad i andra EU-länder. För att utveckla biogasproduktionen och dess samhällsnyttor i Sverige behöver branschen få tydliga och långsiktiga spelregler att förhålla sig till. Biogas är en del av lösningen för att nå Sveriges mål om nollutsläpp år 2045.

Kommentera