HK Scan, Omega 3+ pork, mainoskuva. Location: Sweden. PHOTO: Roni Lehti.

Sveriges utsläpp skulle vara 2 procent högre utan Hagaföretagens åtgärder

Utan företagen i Hagainitiativet skulle Sveriges utsläpp vara 2 procent högre eller 1,1 miljoner ton växthusgaser. Minskningar beror på åtgärder som exempelvis övergång till biobränslen och effektivisering i företagens egen verksamhet. Det framgår av Hagainitiativets klimatbokslut som publiceras idag. Dessutom visar klimatbokslutet att det genomsnittliga Hagaföretaget har ökat sin omsättning med sex procent sedan deras respektive basår, samtidigt som utsläppen minskat med 34 procent.

Hagainitiativets vision är att skapa ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Vid starten, för 7 år sedan, var målet att minska utsläppen med minst 40 procent till 2020. Detta har flertalet av företagen uppnått redan idag. Nyligen beslutades därför om nya mål till 2030. Företagen i Hagainitiativet ska bli fossilfria i de egna verksamheterna (eller bidra med utsläppsminskningar i scope 3 som motsvarar utsläppen i scope 1) till 2030.

”Jag blir lika stolt varje gång Hagainitiativet lanserar klimatbokslut. Siffrorna talar sitt tydliga språk och det är precis det vi behöver när vi nås av nyheter om rekordlåg utbredning av is i Arktis och USA:s utträde ur Parisavtalet. De absoluta utsläppsminskningarna bland Hagaföretagen fortsätter att vara väldigt stora och det är samtidigt glädjande att se att minskningarna kombineras med tillväxt i form av ökad omsättning”, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

13 av 15 företag har minskat sina utsläpp under 2016. Sedan basåret 2003 har HKScan minskat utsläppen inom Hagascopet med 81 procent, samt satt upp ett eget klimatmål där även produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen samt inköpta transporter ingår. Utsläppet inom det egna ”klimatmålsscopet” utgör 66 procent av beräknade utsläpp och har minskat med 74 procent sedan basåret genom minskade utsläpp inom alla kategorier. Utsläppen per producerad vikt har för klimatmålet minskat med 51 procent sedan basåret 2003.

”Vi nådde vårt tidigare mål i förtid, nu höjer vi ribban ytterligare. Innovationer och investeringar i fossilfria lösningar växer snabbt och med fortsatt höga ambitioner kan vi nå vårt klimatmål, d v s att minska vår påverkan av utsläpp med hela -95 procent till 2030 jämfört från starten 2003. I målet ingår utsläpp från företagets produktionsanläggningar, personalens tjänsteresor och djurtransporter. Primärproduktionen ingår också i målet och i det perspektivet att vi ska ta fram underlag och formulera strategier för hur och vad vi kan göra”, säger Annelie Lundell, hållbarhetsansvarig HKScan Sweden.

annelie

När HKScan arbetar med miljöfrågor handlar det oftast om att vara resurseffektiv, använda mindre vatten, energi och insatsmaterial.

”Vi använder bio-ånga, fasar ut fossilt bränsle och nyttjar fjärrvärme, hittar nya tekniker för att ersätta naturgas. Dom åtgärderna är direkt lönsamma för oss som företag. Samma arbete och besparingspotential ser vi hos våra primärproducenter”, menar Annelie som också påpekar vikten av underhåll av våra naturbetesmarker och slåtterängar som är en förutsättning för att vi ska bevara vår biologiska mångfald. Här har lantbruket en avgörande roll för att Sverige ska ha en hög biodiversitet.

Kommentera