lammracks

Köttets plats på tallriken – intervju med Patrik Holm Thisner

Vilken köttkonsumtion är förenlig med en långsiktig hållbar proteinförsörjning? Vi ställer frågan till HKScans kvalitets- och hållbarhetsdirektör Patrik Holm Thisner.

”Djurproduktion är absolut förenlig med hållbar proteinförsörjning! Vi behöver djurens gödsel för att odla spannmål och grönsaker och att bryta av växtföljden med vall ger marken högre bördighet och minskar kemikalieanvändningen. Man kan däremot diskutera ”vad som ska produceras vart” och i vilka mängder. Olika länder, landskap och regioner har olika karaktär och det finns möjligheter att anpassa jordbruket och valet av råvaror som produceras till varje specifikt område så att vi får en så effektiv och hållbar produktion som möjligt.

I Sverige har vi goda förutsättningar för djurhållning. Men även inom landet råder det stora variationer. På bördig åkermark där vi kan odla grödor för livsmedelsproduktion är det ur hållbarhetssynpunkt inte optimalt att producera stora mängder foder till djur. Om vi i stället kan öka utnyttjandet av betesmarker, som inte är lämpliga att odla andra grödor på, kan vi minska resursutnyttjandet på den bördiga åkermarken. I Sverige och Norden har vi gott om sådan mark.

Mycket av vårt kulturlandskap och den biologiska mångfald som finns där är skapad av betande djur. Och just djuren är en förutsättning för att dessa landskap ska finnas kvar. Naturbetesmarkerna är dessutom centrala för att Sverige ska kunna uppfylla både sina internationella åtaganden för att skydda den biologiska mångfalden och de svenska miljömålen ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Det finns mycket outnyttjad naturbetesmark runt om i landet.

Att sluta producera kött i Sverige och helt gå över till en vegetarisk kost är ingen hållbar lösning. Vi behöver betande djur för en välmående natur. Djuren äter även rester från andra livsmedelsindustrier och ingår på så sätt i kretsloppet. Dessutom skapar jordbruket en massa viktiga arbetstillfällen och bidrar till en levande landsbygd. Och så har vi ju en av världens mest omfattande djurskyddslagstiftning så djuren i Sverige har det bra.

Men faktumet kvarstår att vissa personer äter för mycket kött idag. Det är därför viktigt att tala om kvalitet. Det handlar om att äta lagom mängd och i stället välja bättre mat. Genom att göra aktiva val och välja kött, men även andra produkter, som är hållbart producerat kan du som konsument göra stor skillnad. Det är noga att se hur den totala klimatpåverkan per produkt är och inte luras av för snäva antaganden om vad som är hållbar produktion. Exempelvis kan en storskalig produktion av en produkt vara bättre för klimatet än en lokalt producerad, allt beroende på hur företaget arbetar med kretslopp, förnyelsebar energi, matsvinn etc.

Kött som är uppfött i Sverige och Norden är bra alternativ för vidare produktion av god och nyttig mat. En minskad svensk köttkonsumtion behöver inte betyda minskad köttproduktion i Sverige och/eller Norden, snarare tvärtom. Om vi kan bli bättre på att kommunicera de goda förutsättningar vi har till djurhållning i vårt klimat, med rent vatten, lågt smittryck, hälsosamma djur i kombination med hur en hållbar effektiv matproduktion går till etc., kan vi på sikt växla till mer miljösmart mat. Kosten bör vara varierad och välbalanserad – då mår både individen och planeten som bäst!”

Kommentera