Utsläppsfritt redan 2040

Sverige bör vara helt eller nästan helt utsläppsfritt redan 2040, fem år före Sveriges regerings klimatmål. Stort fokus hos HKScan att minska klimatpåverkan i Sverige.

Att arbeta med att minska miljöpåverkan har aldrig varit så efterfrågat som idag, både från våra kunder och konsumenter, våra medarbetare och samhället i stort. Parisavtalet har ratificerats och Sverige håller på att anta en klimatlag som innebär att vi inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser till atmosfären år 2045. Samtidigt ska vi uppnå våra miljömål om bland annat biologisk mångfald.

För att klara Sveriges klimatmål ser forskarna att jordbruket måste bli en gigantisk kolsänka, detta från att vara en stor källa till växthusgaser. Utmaningarna kommer att vara stora men det finns också många möjligheter för oss att delta i transformationen genom nya tekniker och innovationer.

– Vi nådde vårt tidigare mål i förtid och HKScan har höjt ribban ytterligare. Innovationer och investeringar i fossilfria lösningar växer snabbt, så det går om vi vill och anstränger oss, säger Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetsdirektör HKScan Sweden.

HKScan Swedens klimatmål är att minska påverkan av utsläpp med hela -95 procent till 2030 jämfört med när företaget startade 2003. I målet ingår utsläpp från HKScans produktionsanläggningar, personalens tjänsteresor och djurtransporter. Primärproduktionen ingår i målet i det perspektivet att HKScan ska ta fram underlag och formulera strategier för hur och vad företaget kan göra.

När HKScan arbetar med miljöfrågor handlar det mesta om att vara resurseffektiv, använda mindre vatten, energi och insatsmaterial. Vi använder bioånga, fasar ut fossilt bränsle och nyttjar fjärrvärme, hittar nya tekniker för att ersätta naturgas. De åtgärder är direkt lönsamma för oss som företag, fortsätter Annelie Lundell. Samma effektivitetsarbete och besparingspotential ser vi hos våra primärproducenter, många arbetar med energieffektivisering i stallar, effektiva lantbruksmaskiner, biogas, cirkulär uppvärmning ex avkylning från mjölk värmer upp hus och värme från gödsel samlas upp och energin återanvänds för uppvärmning av stallar.

Underhåll av svenska naturbetesmarker och slåtterängar är en förutsättning för att landet ska bevara den biologiska mångfalden. Sprutfria kantzoner, blomsterbäddar och rika vattenområden har också en viktig roll för att ge de ekosystemtjänster som en biologisk mångfald innebär. Här har lantbruket en avgörande roll för att Sverige ska ha en hög biodiversitet.

Modern teknik som GPS och N-sensor minskar användningen av kväve, bekämpningsmedel och drivmedel samtidigt som gården får en bättre skörd.

Och det är teknik som måste vara lösningen på sista raden för att jordbruket ska bli en kolsänka. Den kolinlagring som kan göras på naturlig väg i våra marker kommer inte att räcka, även om det kommer att vara en del av lösningen.

För mer information:
Göran Holm, Skandinavienchef HKScan, tfn: 070-657 00 34
Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetsdirektör HKScan Sweden, tfn: 070-3795526
HKScan mediejour, tfn: 08-725 85 10

Läs mera:
Debattartikel Hagainitiativet DN 24 mars, som Skandinaviendirektör för HKScan Göran Holm signerat.
http://www.dn.se/arkiv/debatt/sverige-bor-bli-utslappsfritt-tidigare-vi-vet-att-det-gar/

Kommentera