Cattle_Hereford_09_6395_2

Kon och vattnet

Det har förts många diskussioner om våra boskapsdjurs miljöavtryck. Bland annat har våra nötkreaturs vattenavtryck flitigt debatterats. Och att konstatera är att vattenförsörjningen till jordbruket ser väldigt olika ut i olika länder. Detta beror på att klimatet och våra sötvattenstillgångar skiljer sig åt i olika delar av världen. I Sverige har vi gott om vatten och en mycket liten del används inom jordbruket.

I hela världen används omkring 70 procent av färskvattnet till bevattning inom jordbruket, 22 procent används inom industrin och 8 procent används inom hushållssektorn. I fattigare och torrare delar av världen används en större del till jordbruket. I Asien ligger jordbrukets andel av vattenanvändningen på närmare 88 procent, medan den i Europa ligger på dryga 30 procent. Men även inom Europa kan variationerna vara extremt stora. Här i det relativt svala och nederbördsrika Nordeuropa är behovet av bevattning litet. I Sverige står jordbruket för mindre än 5 procent av vattenanvändningen medan industrin använder närmare 65 procent.

För det svenska jordbruket är vattenförsörjningen vanligtvis inget problem. Jordbrukets vattenanvändning äventyrar inte vattentillgångarna i Sverige. Sverige är ett glest befolkat land med nederbörd spridd över hela året, och med välutvecklade system för rening och distribution av vatten. Dock har vi det senaste året även i Sverige drabbats av vattenbrist i vissa områden vilket påverkar jordbruket, och jordbruket kan behöva anpassa sig efter nya förhållanden framöver. Globalt sett är vattenförsörjningen en kritisk fråga med starka kopplingar till jordbruket och en av vår tids stora utmaningar.

kARTA.jpg

Men hur ser då vattenanvändningen ut vid animalieproduktion? Jo, yt-, grund- och regnvatten används i flera delar av den landbaserade animalieproduktionen. Bland annat som dricksvatten för djuren, för skötsel och underhåll, inom slakt och förädling, för foderproduktion och för betesproduktion. I Sverige utgör regnvatten den största källan till vatten inom animalieproduktionen. 94 procent av vattenanvändningen för den globala nötköttsproduktion kommer just från regnvatten. Det är produktionen av foder och bete som står för den absolut  största vattenanvändningen, och då framförallt grödornas upptag av vatten från jorden. På grund av nederbörden behöver vi väldigt lite bevattning i Sverige. Detta innebär att djuren inte tömmer vattenförråden i vårt land, utan lever på gräs som växer gott på regnvatten.

Enligt en studie av svensk konsumtion, står animalieprodukterna för 22 procent av det totala vattenavtrycket för en genomsnittskonsument. Vattenfotavtrycket beskriver den volym sötvatten som en individ eller ett land konsumerar. Måttet omfattar både den direkta vattenkonsumtionen och det som behövs för att producera de varor och tjänster vi konsumerar, oavsett var de kommer ifrån. Genom import påverkar vi vattensituationen i andra länder runt om i världen.

Vattenanvändningen för animaliska produkter kan te sig hög. Men man måste komma ihåg att en produkts vattenavtryck inte säger något om knappheten i de vattentillgångar som utnyttjats, och om det är regnvatten eller grundvatten som använts. En varas övergripande vattenavtryck ger således ingen vägledning om huruvida varan är producerad med ett hållbart nyttjande av vatten.

I Sverige har vi gott om vatten och betesmarker. Utgångspunkt i debatten borde vara att se till om vattenanvändningen i animaliejordbruket konkurrerar med vattentillgångarna i landet samt om utnyttjandet av vattnet och marken för bete och foderproduktion rubbar ekosystemens funktion eller ej. Ett hållbart utnyttjande av våra vattenresurser måste alltid eftersträvas. Här ligger Sverige i framkant!

Källor:

http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2013/2013_livsmedelsverket_17_animalieproduktionens_miljopaverkan.pdf

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okad-vattenanvandning-pressar-varlden/

http://www.fao.org/docrep/016/ap505e/ap505e.pdf

http://wfn.project-platforms.com/Reports/Report-48-WaterFootprint-AnimalProducts-Vol1.pdf

Kommentera