420445_10151402088895578_1980866089_n

För ett fossilfritt Sverige

Fossila bränslen är den enskilt största källan till utsläpp av växthusgaser vilka bidrar till klimatförändringarna. 74 % världens utsläpp kommer från fossila bränslen. I Sverige står användningen av fossila bränslen för drygt 30 procent av vår totala energianvändning enligt siffror från Naturvårdsverket.

I köttproduktionen förekommer utsläpp från fossila bränslen både i jordbruket och produktionen. Främst i form av foderproduktion, transporter, uppvärmning och tillverkning.

Traktorer och andra maskiner, uppvärmning, ljus och ventilation i stall, utfordring, torkning av spannmål och tillverkning av insatsvaror som exempelvis konstgödsel är relaterade till jordbrukets energiförbrukning. I tillverkningsprocessen används energi främst till uppvärmning, kyla, produktionsprocesser och transporter.

För att nå ett hållbart samhälle måste användningen av fossila bränslen fasas ut. För att driva en förändring har regeringen satt igång ett initiativ som heter ”Fossilfritt Sverige” med målsättningen att Sverige ska bli det första fossilfria välfärdssamhället. Initiativet samlar aktörer från näringslivet, kommuner, regioner och organisationer från hela landet och HKScan Sweden är en av de företag som ställt sig bakom projektet.

Som medlem i Hagainitiativet vill vi på HKScan Sweden vara en ledande aktör i frågan. Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Företagen anslutna till Hagainitiativet vill ta på sig ledartröjan i denna fråga och agera föregångare och efterlyser samtidigt en mer offensiv klimatpolitik.

Nina

Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet

– Varför tycker Hagainitiativet att det är viktigt att minska klimatpåverkan? Självklart kan jag prata länge om de allvarliga effekterna av klimatförändringarna och om hur vi, människor på jorden, påverkas av en varmare värld som i grunden ruskar om hela vår planet. Men det finns en annan sida att lyfta fram. Vi ser att en ambitiös klimatpolitik triggar innovationer av klimatsmart och fossilfri teknik.Vi ser att våra förslag innebär nya affärsmöjligheter och en stärkt svensk välfärd. Under resans gång har vi också sett ekonomiska fördelar genom kostnadsbesparingar, minskad risk och konkurrensfördelar med ett aktivt klimatarbete, säger Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet.

– Parisavtalet som 195 länder ställt sig bakom ger en tydlig signal till näringslivet att klimatfrågan är prioriterad. Till de som tycker att åtgärderna som behöver genomföras för att minska klimatpåverkan är för omfattande vill jag fråga, vad är ditt förslag? Studie efter studie visar att kostnaden av att inte agera är betydligt högre. Vi har inte råd att säga nej till kraftfulla åtgärder som minskar klimatpåverkan, avslutar Nina Ekelund.

För HKScan Sverige Sweden har användningen av fossila bränslen främst förekommit i samband med uppvärmning och produktionsprocesser. Genom att använda ursprungsmärkt vattenkraftsbaserad elektricitet har vi kunnat minska vår klimatpåverkan. Vi har också ersatt en stor del av de fossila bränslena med fjärrvärme och biogas. Men även fast ersättning av fossila bränslen till förnybara alternativ har varit en viktig del i att minska vår miljöpåverkan har vårt arbete med att minska den totala energiförbrukningen varit ett ännu viktigare sätt att minska vår belastning på miljön. Genom att övergå från fossila bränslen till användning av förnybara alternativ och samtidigt arbeta för att minimera vår totala energiförbrukning har HKScan lyckats minska sin klimatpåverkan med 72% från 2003 till 2015. Dessutom har vi blivit mer kostnadseffektiva genom att införa ändringarna.

Jordbruket utgör också en betydande del av värdekedjan. Det finns många goda exempel på hur bönder arbetar för ett mer hållbarart och fossilfritt jordbruk. Användningen av biodisel i jordbruksmaskiner blir allt mer vanligt och energiförsörjning i form av biogas och vindkraft växer.  En gård kan faktiskt bli mer eller mindre självförsörjande på energi om de producerar sin egen energi från biprodukter, skogsråvara eller vindkraft. Dock behöver övergången till mer miljövänliga alternativ även bli lönsamma för våra svenska bönder. Vi på HKScan Sweden uppmuntrar politiska åtgärder inom detta område.

Genom att ta ett helhetsgrepp om vår egen och andra aktörers energianvändning i vår livsmedelskedjas hoppas vi kunna leva upp till vår ambition om att vara en ledande aktör som bidrar till att uppnå målet om ett fossilfritt Sverige och en klimatsmart köttproduktion

Bild: Copyright och fotograf Caroline Tönnies

Om initiativet Fossilfritt Sverige

Om Hagainitiativet

 

Kommentera