hållbar2

Vägen mot hållbar produktion och konsumtion

En omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa.

Att alla måste äta mat är ett faktum . Produktion och konsumtion av livsmedel är en mycket stor verksamhet som omfattar hela kedjan från gård till bord  och har en hög miljöpåverkan. Detsamma gäller för t.ex. transporter och byggnader. För att skapa ett mer hållbart samhälle har vi ett gemensamt ansvar. Konsumenter, företag och offentlig sektor måste alla vara med att driva utvecklingen åt rätt håll. Det är i alla fall vår mening på HKScan, och en del av vårt ansvar.

En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser där man tar hänsyn till både miljö, etik och sociala förhållanden samt ekonomi. Både producenter och konsumenter påverkar en varas livscykel. Att vi som företag producerar sjysta produkter under bra förhållanden är viktigt, liksom att konsumenter tar ansvar över sina inköp och förbrukning. Allt för mycket mat går idag direkt till soptunnan.

klimatpåverkan

Figur. Utsläppen av växthusgaser från den privata konsumtionen

Konsumenters beteenden och attityd spelar en stor roll när vi ska minska vår totala klimatpåverkan. Enligt Naturvårdsverkets rapport Köttproduktionens klimatpåverkan från 2011 släpper varje svensk ut 10 ton koldioxidekvivalenter per person. Av dessa 10 ton utgör den privata konsumtionen 8 ton. Hur mycket och i vilken bil vi åker, hur vi värmer våra bostäder, vår elanvändning i bostäderna, hur mycket och vilket kött vi äter, hur långt och hur ofta vi flyger är alla faktorer som idag kan orsakar stor klimatpåverkan. Ändrade beteenden och attityder hos både producenter och konsumenter är en förutsättning för att vi ska nå Miljömålsberedningens förslag om noll nettoustläpp år 2045.

Svenskarnas köttkonsumtion utgör 0,7 ton CO2-ekvivalenter per person och år (2005). Men det finns många innovativa åtgärder som kan göras i värdekedjan för att minska köttkonsumtionens klimatpåverkan. Genom att förbättra foderproduktionen kan man minska koldioxidutsläpp samt övergödning. En god djuromsorg leder till friska djur som i sin tur leder till en effektivare produktion. Användningen av ansvarsfullt producerad soja som proteintillskott till djuren värnar om våra naturtillgångar. Effektivare produktionsprocesser, minskat svinn samt framställning och användning av fossilfria energialternativ är exempel på åtgärder som kan minska växthusgasutsläpp, föroreningar och avfall samt spara vatten och andra resurser. Ju mer förbättringar vi gör desto mer klimatsmarta blir våra produkter. Och ju mer kunskap och engagemang våra konsumenter har desto bättre blir de på att ställa krav på oss företag och att välja hälsosamma och hållbara varor.

Svensk köttproduktion är bland de bästa i världen. Skillnaden i klimatpåverkan är stor mellan produktionsformer och länder. Att vi som företag är transparenta och kommunicerar hur vi arbetar är otroligt viktigt för att alla våra intressenter ska känna sig trygga och uppleva att de har en god kunskapstillgång så att de aktivt väljer vårt företag och våra produkter för att det är ett bra val. Att intresset och engagemanget har ökat kring livsmedel är något vi känner av, och uppskattar. Genom att föra en aktiv dialog kring hur svensk köttproduktion kan utvecklas önskar vi tillsammans med våra konsumenter och intressenter driva utvecklingen framåt mot en hållbar produktion och konsumtion.

Denna artikel är först ut i en serie som kommer att ge en större inblick i vårt arbete mot en klimatsmartare köttproduktion. Vi kommer att tala om hela värdekedjan från gård till bord och även lyfta fram andra goda exempel på aktörer som driver utvecklingen framåt.

 

Figur: Naturvårdsverket (2008b) PM om beräkningarna i rapporten Konsumtionens klimatpåverkan, Dnr 190-7912-08Km. Naturvårdsverket.

Kommentera