Klimatredovisning 2014

År 2015 är ett klimatår. I september kommer FN:s generalförsamling att
besluta om en hållbarhetsagenda i New York, och i december träffas världens
ledare i Paris för att enas om ett nytt klimatavtal. Det är bra att världen enas om
gemensamma klimatmål. Vår erfarenhet är att det är först när vi sätter mål som
arbetet får en riktning och som utsläppen kan minskas radikalt.
Vårt Klimatmål
http://hagainitiativet.se/aktuellt/klimatbokslut/

HKScan Sweden har som mål att från år 2003 till 2020 minska klimatutsläppen
med 50%, målet är satt i absoluta tal för att spegla företagets totala utsläpp
Nedan ett utdrag ur vårt klimatbokslut, klimatbokslutet i sin helhet hittar ni under länken ovan. Anledningen till ökade utsläpp för 2014 är den stora höjningen av utsläppsfaktorn för el (se mer info nedan).

Från och med detta 2014 ingår också anläggningarna i Halmstad i klimatbokslutet.
Våra utsläpp inom det uppsatta klimatmålet har minskat med 15 % sedan basåret 2003. Detta förklaras av minskade utsläpp inom alla kategorier utom inköpt energi.
Utsläppen utgörs främst av uppvärmning och därefter koldioxid som släpps ut vid bland annat nedkylning och bedövning. Vi har en minskad förbrukning av fossila bränslen. Det största utsläppet är för produktion av inköpt el och fjärrvärme som står för 49 % av de totala utsläppen.
Trots minskad produktion krävs det dock en viss fast mängd energi i processerna, vilket gör att en nedgång i köttproduktionen inte ger en motsvarande nedgång i utsläpp. Den stora ökning av utsläpp från inköpt energi som skett 2014, beror till största del på att utsläppsfaktorn för residualmix har stigit med 87 % sedan föregående år.
Om utsläppsfaktorn varit samma som under 2013, hade den totala minskningen
Varit -41% inom HKScans klimatmål, och nyckeltalet hade landat på
0,123 istället för 0,177 ton CO2e/ton produkt.
Förändringar i utsläppsfaktorerna kan inte påverkas av företagen.
Det är framför allt utsläppsfaktorerna för el och fjärrvärme som varierar
från år till år på grund av förändringar i produktionen.

 

Hur ska vi nå vårt klimatmål?
Genom energieffektivisering, minskad användning av fossila bränslen och hållbara
val av energikällor minskas klimatpåverkan på produktionsanläggningarna.
Vi har gått över till 100% grön el från 1 januari 2015, vi har minskat vår användning av fossila energikällor och arbetet med ständiga förbättringar fokuserar på val av förpackningar,
transporter och kopplar ihop detta med de positiva ekonomiska resultat som
uppnås. Vi bygger kompetens och skapar förståelse hur ett hållbarhetsarbete
leder till ökad lönsamhet. Genom intern kommunikation skapas delaktighet så att alla känner till och vill bidra till klimatmålen.

Kommentera