Aktiv frisläppande kontroll på ready to eat produkter

Aktiv frisläppande kontroll på ready to eat produkter med syfte på höjd matsäkerhet.

För ett år sedan återkallade vi från HKScan smörgåsmat tack vare att vi i vår egenkontroll hittade Listeria i ett paket skivad kokt medwurst. Parallellt med detta rapporterade SLV en markant ökning av listeriafall i Sverige. För att ta matsäkerhet och konsumenternas hälsa och välmående på största allvar beslutade HKScans ledning då att fortsätta med egenkontroll på våra ready to eat produkter. Alla produkter av ready to eat karaktär kvarhålls i avvaktan på analyssvar innan de frisläpps till kund och ingen Listeria har påvisats.
Under våren kunde vi konstatera att det inte fanns någon koppling mellan de rapporterade sjukdomsfallen i Sverige och HKScans ready to eat produkter.

Folkhälsomyndigheten rapporterar att Listeriafallen fortsätter i Sverige. Detta har föranlett SLV att under de senaste månaderna genomföra ett kontrollprojekt i södra och västra Sverige hos flera livsmedelsproducenter där miljöprover tagits ut och analyserats. HKScans båda anläggningar i Halmstad samt anläggningen i Kristianstad ingår i undersökningen men Livsmedelsverket har inte påvisat Listeria på någon av platserna.

Vi har valt att arbeta med provtagning och aktiv frisläppning av de Ready-to-eat produkter vi bedömer som extra känsliga. Vi tar ansvar för matsäkerheten hela vägen och är övertygade om att detta är ett bra arbetssätt.

Ready to eat-produkter definieras i ett utlåtande från Livsmedelsverket som ”livsmedel av producenten eller tillverkaren avsedda för omedelbar förtäring utan att de behöver tillagas eller tillredas på annat sätt för att effektivt eliminera eller minska förekomsten av skadliga mikroorganismer till en godtagbar nivå”.

De HKScan produkter som inkluderas i begreppet ”ready to eat”-produkter är:
− Smörgåsmat
− Värmebehandlade färsprodukter
− Emulsionskorvar

Huruvida en produkt skall vara föremål för frisläppande eller inte görs utifrån vår riskbedömning och baseras främst på tre parametrar:
− Ready to Eat. Går att äta kall.
− Produktionsprocess. Produkter som hanteras ”nakna” efter värmebehandling.
− Produktionsplats Risk för korskontamination, där produktion t.ex. sker på samma anläggning som slakt/styckning.

Hur har vi resonerat när vi tog beslutet?

Om samtliga tre kriterier uppfylls ses risken som tillräckligt stor för uppkomst av Listeria och det finns en vikt att implementera en frisläppandekontroll för ökad matsäkerhet.

Våra ready-to-eat produkter som faller inom kriterierna är olika sorters grillkorv och smörgåsmat som tillverkas i Kristianstad samt våra HotDogs som just flyttat tillverkningsort från Örebro till Linköping. D.v.s. dessa produkter omfattas av provtagning och hålls i karantän tills negativt provsvar erhållits.

Vi ser dessa åtgärder som viktiga i vår strävan att öka konsumenternas trygghet och för fortsatt konsumtion av charkprodukter.

Kommentera