Lägesrapport 3:dje partscertifiering av grisgårdar

Uppföljning av 3:dje parts certifiering hos grisleverantörer.

Hittills har 99,9% av Scans leverantörer anslutit sig till certifieringssystemet.
Att en del gårdar inte anslutit sig beror oftast på att de tänker sluta med grisuppfödning.

Enligt IP Sigill flyter arbetet på bra, det är dagsläget mer än 100 genomförda revisioner.
Varje månad har IP Sigill som är standardägare uppföljningsmöten med revisorerna för att säkerställa samstämmighet i bedömningar och för att diskutera eventuella problemställningar.
Revisorerna blir väl bemötta och upplever många trevliga möten.

Grisuppfödaren kan välja mellan 4 olika oberoende certifieringsföretag, HS Certifiering, Aranea, Intetek eller SMAK.
Certifikatet gäller i 2 år och året emellan revisionerna ska djuruppfödaren göra en egenrevision som sedan följs upp av certifieringsföretaget.
En del avvikelser förekommer och en vanlig sådan är att det saknas systematiserad dokumentation. Brister i hantering eller skötsel av djur är däremot ytterst ovanligt. I en del fall att uppfödaren är glad för att få hjälp med tolkning av lagkrav.

Kommentera